[ประกาศ]


ผู้ใช้งานระบบ
ท่านสามารถติดตามสถานะเรื่องเสนอจากหน่วยงานท่านได้โดย โดยใช้ CMU IT Account ในการเข้าใช้งานระบบ
ผู้ใช้งานประเภทเจ้าหน้าที่คณะ/สถาบัน ไม่ต้องนำข้อมูลเรื่องเสนอผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบได้จากคู่มือการใช้งาน หากประสงค์ให้คำแนะนำการใช้งานระบบสามารถประสานงานได้ที่ 053-943616
ขอความอนุเคราะห์ผู้ใช้งานระบบให้ข้อมูลความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบได้ที่หัวข้อ ''ประเมินความพึงพอใจ'' เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบต่อไป
(1) ดาวน์โหลดเอกสาร''คู่มือการใช้งาน (สำหรับเจ้าหน้าที่คณะ/สถาบัน/ผู้ใช้งานทั่วไป/เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารงานวิจัย) [ฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่]''  
(2) ดาวน์โหลดเอกสาร''คู่มือการใช้งาน (สำหรับเจ้าหน้าสารบรรณ ศูนย์บริหารงานวิจัย) [ฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่]''  
(3) ดาวน์โหลดเอกสาร''คู่มือการใช้งาน (สำหรับเลขานุการผู้บริหาร) [ฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่]''  
 

ลงชื่อเข้าใช้งานระบบโดยใช้ CMU IT Account